FAQ - Dutch
Alle Categorieën Data interpretatie Snelheidsmeting: V85 uitgelegd

Snelheidsmeting: V85 uitgelegd

Wat is V85

De V85-snelheid, of het 85e percentiel van de snelheid, is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders wel wordt overschreden. De V85-snelheid geeft dus een indicatie van de typische snelheden die op een specifieke Telraam-locatie worden gereden. Als de V85-snelheid bijvoorbeeld 45 km/u is, betekent dit dat 85% van de auto's met een snelheid van 45 km/u of minder rijden.

V85-EN.PNG

V85 niet gerelateerd aan snelheidslimiet

Merk op dat de V85-snelheid niet gerelateerd is aan de snelheidslimiet. De V85-snelheid kan er (ruim) onder liggen als de snelheidslimiet hoog is en andere factoren (zoals de verkeersdrukte, de kwaliteit van het wegdek, of de zichtbaarheid door het grote aantal bochten, enz) er voor zorgen dat de snelheid van het verkeer veelal lager is. Dit is vaak het geval op drukke wegen tijdens de spitsuren. Omgekeerd kan V85 ook (ver) boven de maximumsnelheid liggen, bijvoorbeeld in sommige straten binnen een zone 30 waar een inadequaat ontworpen weginfrastructuur in combinatie met lage verkeersdrukte hogere snelheden mogelijk maakt.

De V85-snelheid is - en is dat historisch altijd geweest - een veelgebruikte indicator in de wereld van de mobiliteit en de verkeersveiligheid, om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weginrichting en de omgeving. De V85-snelheid wordt geacht representatief te zijn voor de snelheid die men op een bepaalde weg veilig kan aanhouden.

 

Voorzichtigheid bij interpretatie van V85

Het is belangrijk om de V85-indicator in een bredere context te plaatsen en niet uitsluitend deze indicator te gebruiken als indicatie voor verkeersleefbaarheid. Om tot besluitvorming en ingrepen te komen is het belangrijk om op basis van verschillende gegevens (verkeersintensiteiten voor verschillende modi, gemiddelde snelheid, weg-karakteristieken en -functie) en statistieken (bvb. ongevallencijfers) conclusies te trekken. Buurtbewoners zijn als ervaringsdeskundigen vaak goed geplaatst om specifieke problematieken te identificeren. Die lokale inzichten, vanuit een participatieve aanpak zijn van belang om de waarde van V85 goed te interpreteren.

Was dit artikel nuttig?

Thanks for your feedback!